CO SE UČÍME - 4. ROČNÍK

Český jazyk- jazyková
výchova

- věta, souvětí

- slovní druhy

- vyjmenovaná slova

- tvarosloví

- shoda podmětu s
přísudkem

Čtení

- čtení s porozuměním

- čtenářský deník

- literatura s dětským hrdinou

- pohádka lidová,
umělá

- literatura
umělecko-naučná

- básně, říkadla

- pověst

- věcné čtení

- literatura
dobrodružná

- bajka

- divadlo, dramatizace

- volná reprodukce
čteného a poslouchaného textu

Matematika

- násobení a dělení v
oboru násobilky

- sčítání a odčítání v
oboru do 10 000

- řešení slovních úloh

- porovnávání čísel

- písemné sčítání a
odčítání do 100 000

- přímá úměrnost

- zaokrouhlování čísel

- písemné násobení

- jednotky hmotnosti,
délky, objemu a času

- číselný obor do 1000 000

- nerovnice

- zlomky

Geometrie

- přímky, úsečky,
polopřímky

- kolmice, rovnoběžky

- čtverec, obdélník

- osa a střed úsečky

- obvod trojúhelníku,
čtverce a obdélníku

- obvod mnohoúhelníku

- obsah obdélníku a
čtverce

Anglický jazyk

- pokyny a instrukce

- abeceda

- pořádek slov ve větě

- čísla 13-100

- tématický okruh
jídlo

- počitatelná a
nepočitatelná podstatná jména

- tématický okruh
hračky, nakupování

- sloveso
"mít"

- sloveso to have, to
be

- tématický okruh
rodina, Vánoce

- přítomný čas
průběhový

- tématický okruh
počasí,roční období

- přídavná jména-popis
vzhledu

- tématický okruh
sport, zvířata

- předložky spojené s
místem

- přítomný čas prostý

- tématický okruh
bydlení, umístění budov, obchodů

- osobní a
přivlastňovací zájmena

- tématický okruh
ldské tělo, oblečení

- čas, dny v týdnu,
denní režim, škola

Vlastivěda

- Česká
republika(vlast, zřízení,symboly)

- mapa, práce s mapou

- vodstvo, povrch,
počasí, průmysl, zemědělství ČR

- město Žatec

- životní prostředí

- demokracie, vztahy
mezi lidmi, práva, povinnosti

- časová přímka,
informační zdroje(muzea, knihovny, galerie...)

- počátky
dějin-pravěk, dávní Slované

- národní
dějiny-Přemyslovci, Lucemburkové

- husitství

- Jagellonci,
Habsburkové

- státní svátky a
významné dny

Přírodověda

- příroda živá a neživá
- přírodní
společenstvo les

- přírodní
společenstvo u lidských obydlí

- přírodní
společenstvo pole

- přírodní
společenstvo louka, voda

- pokusy(pozorování
rostlin, živočichů)

- planeta Země-vesmír,
Slunce

- střídání dne a noci,
ročních období

- ekologie, ekologické
chování

- zdravý životní styl, režim dne, hygiena, volný čas, závislosti

- chování člověka za
mimořádných situací, vztahy mezi lidmi

Informatika a počítače

    Pojmy: klávesnice,
monitor, plocha, myš, kurzor myši, tlačítka myši, roller=kolečko myši,
procesor, pevný disk=harddisk= HD=HDD, RAM        
 operační paměť, operační systém, ikona, okno, nabídka, pás karet,
tlačítko Office, panel Rychlý přístup, stavový řádek, hlavní panel, nabídka
 Start, posuvník

 Činnosti: vypnout/zapnout
PC, maximalizovat okno, minimalizovat okno, obnovení z max., zavřít okno,
přesun okna po ploše, úprava okna,  přepínání mezi okny, vytvořit složku,
přejmenovat složku, přesunout složku, kopírovat složku, vytvořit dokument,
pojmenovat/přejmenovat  dokument, uložit dokument, přesunout dokument,
kopírovat dokument,

 Klávesy: mezerník, Enter,
Shift, Caps Lock, Delete, Backspace, Ctrl, klávesové zkratky (Ctrl+C, Ctrl+V,
Ctrl+A)

 Práce ve Wordu: psaní: š, Ú, Č,
Ď, Ó, ó, ď, ť...., formátování písma - karta písmo (velikost, barva, kurzíva,
tučné, podtržení), WordArt - základní    funkce (výplň textu, barva
textu, textové efekty), vkládání obrázků a jejich úprava, vkládání obrazců,
formát obrazců (výplň, obrys, efekty,  pozice), práce s odstavcem
(zarovnání textu)

 E-mail: založit nový
e-mail, napsat zprávu, vyplnit předmět, text, připojit soubor, odeslat e-mail

 Internet: internetové
vyhledavače, internetové stránky (naší školy), vyhledávání pomocí adresového
řádku a vhodného hypertextu, efektivní  vyhledávání, volné galerie